Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UTDANNINGSREFORM FOR HELTIDSPERSONELL I BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN

Av Anne Hjort 
20.05.2006
 
Jeg er plukket ut som NBLF`s representant en gruppe som skal se på fremtidig utdanning for heltidpersonell i brann- og redningstenesten.

For å få bredes mulig grunnlag for mitt arbeid i gruppen, utfordrer jeg NBLF`s medlemmer og andre som måtte lese NBLF`s nettsider, til å lese mandatet og komme med innspill.
-
Selv har jeg foreløpig følgende vanskelige spørsmål:
1. Vi ser på Svenskenes nye utdanning som er en toårig fagskole som bygger på videregående skole. Fagskolen gir ikke et grunnlag for å gå videre på annen utdanning. (Branningeniørutdanningen bygger på videregående skole med studiekompetanse). Er det riktig å lage en utdanning som ikke i seg selv kvalifiseres for videre studier?
2. Fagskole vil ende som en utdanning mellom fagutdanning (fagbrev) og høgskole. Skal brannmannsutdanningen være der?
3. Hvor høyt akademisk nivå skal brannmannskaper ha og hvordan får man formidlet "den tause kunnskap" som erfarne brannfolk har, i en skolesituasjon?
4. Hvordan sørger vi for å utdanne brannmannskaper som er praktikere og kan håndtere "tungt verktøy" (som en brannøks)?
 

Mandat for utredning av en utdanningsreform for brann- og redningstjenesten - 03.04.06

1. Bakgrunn

Flere oppgaver, større kompleksitet i hendelsene, og mer krav til samhandling stiller mannskap og ledere i brannvesenene overfor nye kompetanseutfordringer. Et godt, moderne og bredt utdanningstilbud, både for mannskap og ledere, vil derfor i fremtiden være av stor betydning.

Det brannfaglige miljøet og de ansattes organisasjoner har over lengre tid gitt uttrykk for behovet for en bredere utdanning, som er forankret i det ordinære utdanningssystemet, på lik linje med annen fagutdanning i dag.

NOU 1992:22, "Fremtidig utdanning av personell til de kommunale brannvesen", som ble avgitt 29.april 92, konkluderte med at utdanning til brannkonstabel i fremtiden burde bli allment tilgjengelig, slik at den enkelte kan søke opptak på Norges brannskole, og eventuelt også tegne lærlingkontrakt uten å være ansatt i et brannvesen på forhånd. Utvalget mente også det måtte bli mulig for den enkelte brannkonstabel å søke til befalsutdanning på eget initiativ, og for egen kostnad, for å kunne konkurrere om opprykksstillinger i eget eller andre brannvesen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i strategisk plan for 2005 – 2008 uttalt at DSB skal stille krav slik at brannvesenet styrkes som den viktigste tekniske redningsressursen overfor et bredt spekter av hendelser, herunder utvikle utdannings- og øvingskonsepter som sikrer at brann- og redningsvesen har relevant og god kompetanse. DSB ønsker i strategiperioden å iverksette samarbeidsprosjekter med relevante høyskoler, samt fag- og forskningsmiljøer for å utvikle skolene og legge til rette for opplæringstilbud med mulighet for studiepoeng. DSB vil også utrede krav til læreplaner og eksamenssystem for utdanning av heltidsbrannkostabel innenfor det ordinære utdanningssystemet.

I tildelingsbrevet fra Justis- og politidepartementet for 2006 har direktoratet fått i oppgave å utrede den fremtidige utdanningen av brann- og redningspersonell, og utredningen skal foreligge 1.desember 06.

Med dette som bakgrunn vil avdeling for brann, redning og sivilforsvar (BRS) forestå en utredning av en utdanningsreform for brann- og redningstjenesten.

2. Oppdrag og mål

Direktøren har 3.april 06 besluttet å etablere et prosjekt som skal utrede en utdanningsreform for brann- og redningstjenesten.

2.1 Mål

Legge frem en utredning av en utdanningsreform for brann og redningstjenesten, med beslutningsgrunnlag for videre fremdrift, innen 31.10.06. Utredningen skal legges frem for Justisdepartementet innen 1.12.06.

2.2 Oppdrag / avgrensing av oppdraget

Utredningen skal:

 1. beskrive hvilke oppgaver den kommunale brann- og redningstjenesten står overfor i dag, og hvilke oppgaver den kan tenkes å bli stilt overfor de nærmeste 10 – 15 år
 2. vurdere de kompetansemessige konsekvenser av oppgavene som fremkommer under pkt.1, både på det forebyggende og beredskapsmessige området
 3. angi behovet for utdanning og legge fram forslag til utdanningsmodell som møter dette behovet
 4. vurdere en mulig tilpasning til det offentlige skoleverket, med spesiell vekt på fagskoleutdanning for mannskaper og høgskoleutdanning for ledere
 5. angi hvilken kapasitet et framtidig utdanningssystem bør ha
 6. foreslå alternative organisasjons- og driftsformer for utdanningen
 7. beskrive hvordan en best kan utnytte de ressurser som settes inn på området i dag
 8. gi en oversikt over de praktiske, administrative, juridiske og økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og den enkelte student/elev
 9. gi en overordnet anbefaling om videre fremdrift/implementering av ny utdanningsmodell

3. Organisering

Utredningen organiseres med en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Prosjektet skal etter behov søke bistand fra relevante fagmiljøer og myndigheter.

3.1 Prosjektgruppen

Prosjektgruppen settes sammen slik:

  • Seniorrådgiver Hans E. Moholt, DSB/Kompetanseenheten, leder
  • Førstekonsulent Roger Kolbotn, DSB/Kompetanseenheten, sekretær
  • Seksjonsleder Einar Pedersen, DSB/Norges brannskole
  • Rådgiver Vera Lise Opsahl, DSB/Brann og redningsenheten
  • Fagforbundet/Norsk Brannmanns forum
  • Branntjenestens yrkesorganisasjon
  • KS
  • Norsk brannbefals landsforbund

3.2 Styringsgruppen

Avdelingsledelsen i avdeling for brann, redning og sivilforsvar (BRS) og direktør ved Norges brannskole er styringsgruppe for prosjektet.

4. Tidsfrister / milepæler

4.1 Overordnede tidsfrister

 • mandat godkjent i DM 3.april 06
 • prosjektgruppen skal avlevere rapport til styringsgruppen innen 31.oktober 06
 • endelig utredning skal legges frem for Justisdepartementet 1.desember 06
 • delrapporter skal fremlegges for styringsgruppen 1. juni og 6. september 2006.

4.2 Milepæler / fremdriftsplan

Settes opp av prosjektgruppen i første prosjektmøte.

5. Organisasjonenes deltagelse

Fagforbundet/Norsk Brannmanns forum, Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon, KS og Norsk brannbefals landsforbund inviteres til å delta med en representant fra hver organisasjon. Hver av disse organisasjonene bes foreslå hhv en kvinnelig og enn mannlig representant. DSB velger ut endelig representant fra organisasjonene.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann