Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

KNUSENDE DOM FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN

Av Thor Kr. Adolfsen - Brann & Sikkerhet 
19.04.2010
 
13. april i år falt en knusende dom over prosjekteringsgruppen som hadde prosjektert Mæla skole i Skien. Brannteknisk rådgiver Cowi AS og Pir II Arkitektkontor AS har handlet grovt uaktsomt. Retten krever skikkelig dokumentasjon og vil ikke ha noe av såkalte ”synseløsninger.
-

Nye løsninger, men dårlig dokumentert

Mæla skole i Skien ble omtalt i Brann & Sikkerhet nr. 3 2008. Saken dreide seg om bruk av nye løsninger der veggene var isolert med gjennomsiktig plast. Hensikten var å lage undervisningslokaler der dagslyset slapp maksimalt inn.

 

Under byggeprosessen ble det oppdaget at veggløsningen, som man nå hadde montert på store deler av skolen, brant godt. Det ble stilt spørsmål om løsningen tilfredsstilte kravene i teknisk forskrift. Skien kommune engasjerte bl.a. brannsjefen for å få råd i saken.

 

Under prosessen ble det lange diskusjoner. Kommunen ville ferdigstille skolen og ta den i bruk. De bestemte derfor selv hvordan veggene skulle bygges og sto for de økonomiske utleggene som dette medførte. Disse utleggene har man så søkt dekket gjennom en rettssak der dommen falt 13.04.2010. Rettsaken handlet ikke bare om brannsikkerhet, men om inventar, utearealer og setningsskader. Prosjekteringsgruppen, som bestod av Pir II Arkitektkontor AS, Cowi AS og Myklebust AS, fremmet motkrav i saken. I denne artikkelen behandles kun brannsaken.

 

Fullskalatester må til

Det ser virkelig ut som om retten har fått med seg de viktige hovedpoengene i brannsaken. Flere av tekstene kan kopieres og limes inn i en kommende lærebok om analyse og prosjektering. Endelig får vi en rettsavgjørelse der man klart setter skikkelig krav til analyse og hvor man sier nei til såkalt ”synsing”.

 

Dommen er svært viktig på flere punkter for behandling av saker der man diskuterer dokumentasjon av ytelsesnivåer. Sitat fra dommen når det skrives generelt om bruk av udokumenterte løsninger:

 

Det vil nok kunne være en glidende grense her, men er man utenfor ytelsesnivåene i REN slik at produktet ikke kan verifiseres opp mot disse, vil kravet til testing øke betraktelig. Testing må da fortrinnsvis utføres som fullskala tester i godkjente testlaboratorium med en konstruksjon som er mest mulig lik den man planlegger å bygge.

 

Dommen fastslår deretter at det for Mæla skole ikke foreligger tilfredsstillende dokumentasjon for veggløsningen.

 

For dårlige rapporter

Under vitneavhør erkjente Cowi AS at en av de første branntekniske rapportene ikke tilfredsstilte dokumentasjonskravet i teknisk forskrift. Cowi AS erkjente også at analysedelen for vurdering av fravik fra REN ikke var god nok, den manglet nesten i sin helhet.

 

I denne forbindelsen er det verd å nevne at Cowi AS fikk en advarsel fra Statens bygningstekniske etat i samme sak fordi Cowi AS ikke hadde gode nok systemer for å fange opp avvik.

 

Rådgivningsfirmaet Rambøll ble leid inn for å forsøke å dokumentere ytterveggskonstruksjonene gjennom beregninger og/eller analyse. Til dette har retten følgende kommentar:

 

            Sitat fra dommen:

Det blir for mange usikkerhetsmomenter og synsing uten dokumentasjon, samt at det også er påvist feil i analysen. Retten mener at verdisikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert.

 

Litte lenger ned i dommen står følgende.

 

Sitat fra dommen:

Rapporten (fra Rambøll red.anm.) inneholder etter rettens skjønn for mange udokumenterte påstander, og den er ikke grundig nok i sin form for å ivareta alle forhold som må legges til grunn. Blant annet er det i analysen ikke tatt hensyn til antennelsesgraden og intensiteten i flamme- og varmeutviklingen. Begge er viktige elementer i den dokumentasjon som må forventes å ligge til grunn for en komplett prosjektering. 

 

På bakgrunn av de mangelfulle rapportene fra både Rambøll og Cowi AS, mener rettens flertall at prosjekteringen av Mæla skole er å anse som grovt uaktsom. Rettens mindretall mener det er rom for skjønn.

 

Rettens flertall har også kommet til at Pir II Arkitektkontor AS handlet grovt uaktsomt da firmaet hadde for dårlig kjennskap til isolasjonsmaterialet som ble benyttet i veggene. Materialet som ble foreslått av Pir II Arkitektkontor AS har av produsenten aldri vært ment brukt i bygg på den måten Pir II Arkitektkontor AS ønsket.

 

Dette er noen av feilene Pir II Arkitektkontor AS har gjort i prosjekteringen:

  • De har ikke prosjektert og beskrevet løsninger for kledningskrav K10 innvendig i alle yttervegger. 
  • De har ikke prosjektert tilfredsstillende løsning for overflatekravet Ut 2 i hulrommet (utforingen/luftingen).
  • De har ikke dokumentert at vindsperren tilfredsstiller Ut 2- kravet.
  • De utvendige prosjekterte/ beskrevne halluxplatene er ikke dokumentert å tilfredsstille ytelseskravet.
  • Det er ikke angitt i beskrivelsen at disse skal ha brannklasse Ut 1/Ut 2.
  • De innvendige halluxplatene i flerbrukshallen er ikke dokumentert å tilfredsstille klasse B-s1,d0 (In 1). Om slike plater kan oppnå klasse In1 /K1-A er også tvilsomt.
  • Det må også anses som en feil at det er prosjektert og beskrevet polykarbonatplater innvendig i basene og deler av flerbrukshallen som ikke er godkjent ved test slik den prosjekterte løsning var utført.

 

Vurdering av brannspredning

I dommen står det slik om prosjekteringsgruppens vurdering av brannspredning:

 

Prosjekteringsgruppen mener verdisikkerheten var på et akseptabelt nivå. De valgte materialer var så lette og lite kompakte at ved en brann vil de brenne opp i løpet av så kort tid at det er liten fare for både horisontal og vertikal spredning. Bindingsverket i veggen vil hindre dette da det ikke vil ta fyr før resten av brannen er brent ut, samt at det er flere ubrennbare felt på veggene som også vil hindre spredning.

 

Brann & Sikkerhet gjorde i 2008 sine egne tester av bygningskonstruksjonen. Det ble bygget en identisk modul med umodifisert isolasjonsmateriale. Det avbildede brannforeløpet tok 2 minutter og 10 sekunder. Bildene skulle sannsynliggjøre at det er stor fare for både vertikal og horisontal spredning av brannen.

 

Millionerstatninger

Erstatningsbeløpet settes vesentlig i forbindelse med brannsaken, men ikke bare denne. Kostnader har påløpt også for andre saker ved oppførelsen av skolen.

 

Følgende dom ble avsagt:

 

Prosjektgruppen, Pir II Arkitektkontor II AS, Cowi AS og Agraff (landskapsarkitekt) dømmes til å betale Skien kommune 3 millioner kroner.

 

Pir II Arkitektkontorer AS dømmes til å betale Skien kommune 4,5 millioner kroner.

I saken ble det også fremmet en rekke motkrav fra prosjekteringsgruppen. Gruppen anklager kommunen for bl.a. å opptre slik at saken tok alt for lang tid og på en slik måte at de prosjekterende brukte unødvendig mange timer på omprosjektering.

 

I dommen sies det også klart at Skien kommune gikk for langt i kravet om sikkerhet da de selv foreskrev løsninger for veggpartiene. Retten mener at prosjekteringsgruppen etter en rekke omprosjekteringer, greide å dokumentere løsninger som ligger innenfor kravet i REN. Heller ikke disse erstatningene referer seg kun til brannsaken, men det er brannsaken som er dominerende.

 

Følgende dom ble avsagt:

 

Skien kommune dømmes til å betale Pir II Arkitektkontor AS 2,4 millioner.

 

Skien kommune dømmes til å betale Agraff AS kr. 885.000.

 

Skien kommune dømmes til å betale Cowi AS kr. 419.000.

 

Det er i skrivende stund uvisst om noen av partene vil anke dommen.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann