NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TAR SIKTE PÅ ETT FELLES NØDNUMMER
Av Per Ole Sivertsen  
10.05.2008
 
Dette er overskriften på en pressemelding fra Politi- og justisdepartementet av 9. mai 2008 som gjengis her.

NBLF har tidligere behandlet dette spørsmålet og under menypunktet Anbefalinger finner du følgende dokument HØRINGSUTTALELSE om ”FORENKLING OG EFFEKTIVISERING AV NØDMELDETJENESTEN”. Som bakgrunn for denne høringsuttalelsen finner du denne rapporten.
-

Regjeringen tar sikte på at det innføres ett felles nødnummer (112) og at det etableres felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi. Dette fremgår i stortingsmelding om Samfunnssikkerhet, som regjeringen la fram for Stortinget i dag.

– Innføring av ett felles nødnummer vil være en forenkling for alle som skal melde om en nødsituasjon. Den som kommer i en nødsituasjon, slipper forvirring om hvilken etat og hvilket nødnummer som skal ringes, sier justisminister Knut Storberget. Samsvar mellom norsk nødnummer og det felleseuropeiske nødnummeret er en fordel både for utlendinger på besøk i Norge og for nordmenn i Europa.

Nødmeldetjenestens oppgaver er å motta nødanrop fra mennesker som er i nød, vurdere situasjonen, gi profesjonell veiledning til innringeren og iverksette nødvendige tiltak som for eksempel utrykning fra brannvesenet, helsevesenet eller politiet. Nødmeldetjenesten er i dag tredelt, med separate nødnummer for brann (110), helse (113) og politi (112). Til sammen er det i dag 72 nødmeldesentraler, hvorav 24 for brann, 27 for politi og 21 for helse.

I en publikumsundersøkelse fremkom at 88 prosent av befolkningen er positive til at det innføres ett nødnummer i Norge (2002).

Regjeringen nedsetter nå en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utrede alternativer til hvordan ordningen med ett felles nødnummer og felles nødmeldesentraler kan utformes.

Innføring av felles nødmeldesentraler vil kunne styrke og effektivisere samarbeidet mellom nødetatene, gjøre tjenesten mer enhetlig i hele landet, øke kvaliteten i tjenesten - og dermed gjøre støtten til befolkningen bedre. Felles nødmeldesentraler vil ved mottak av nødmeldinger kunne iverksette nødvendige tiltak uten tidsforsinkende mellomledd. Slike sentraler må ha fagkompetanse til å håndtere alle typer nødmeldinger på en profesjonell måte.

Ved større fellessentraler vil operatørene ta imot og håndtere langt flere nødanrop enn hva de gjør i dag, noe som vil gi dem større erfaring i å håndtere alle typer nødmeldinger. I Finland, som har innført felles nødnummer 112 og felles nødmeldesentraler, er det i dag til sammen 15 sentraler.