NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
KURS FOR TILSYNSPERSONELL I BRANNVESENET
Av Knut Birger Bakken  
08.07.2010
 
DSB og NBLF planlegger opplæring av tilsynspersonell i brannvesenet i forbindelse med ny forskrift nom håndtering av farlig stoff.
-

Den 8 juni 2009 trådde den nye forskriften om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr som benyttes ved håndteringen i kraft. En av endringene i forhold til tidligere forskrifter som denne erstatter, er at kommunen ved brannvesenet er tildelt ansvaret med å føre tilsyn.

 

Det planlegges å kjøre 10 kurs på landsbasis. DSB ønsker at kursene holdes over en periode på ca. 1 år.  DSB stiller med foredragsholdere og NBLF v/kretslagene stiller som teknisk arrangør. Samme som for brannvesenseminarene og kirkeseminarene. Det planlegges kurs som går over 2 dager.

 

NBLF foreslår at første kurset holdes på Lillehammer og at det blir en pilot med evaluering i etterkant. Dette kurset forsøkes lagt til første halvdel av november. Neste i januar/februar og deretter fortløpende.

 

Det foreslås at kurset brukes til å planlegge en tilsynsaksjon i etterkant av kurset og kursdeltagerne må kartlegge risiko i egen region før de kommer på kurset.

 

Det vil etter hvert komme mer informasjon om dette på DSB og NBLF sine hjemmesider.